Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Добре дошли на страницата на проекта

ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Обществеността в община Добричка и трансграничния регион ще бъдат информирани за проекта, за дейностите, които са обхванати, за целите и средствата, с които ще се постигнат планираните резултати. Информиране на населението от трансграничния регион Кълъраш - Добрич за ролята, която играе Европейския съюз чрез отпускането на помощта и за резултатите от извършените дейности.

Актуални новини

Откриваща пресконференция

На 26.11.2019 в община Добричка, гр. Добрич беше проведена пресконференция за началото на проект “Проект „ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, по договор за безвъзмездна помощ № 28820/20.02.2019г, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A.

Научи повече

Как ще се изпълнява?

image

Разработване на Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу наводненията и други природни бедствия


firestation

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добрич за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия


firestation

Закупуване на специфично оборудване за Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш

Очаквани резултати от изпълнението

Calendar

Целта е 510 000 души да се възползват от действия по управление на риска, 350 000 души да се възползват от мерки за защита от наводнения и пожари, 11 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.


firestation

Резултати от програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в граничния регион

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.