Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Добре дошли на страницата на проекта

ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Обществеността в община Добричка и трансграничния регион ще бъдат информирани за проекта, за дейностите, които са обхванати, за целите и средствата, с които ще се постигнат планираните резултати. Информиране на населението от трансграничния регион Кълъраш - Добрич за ролята, която играе Европейския съюз чрез отпускането на помощта и за резултатите от извършените дейности.

Актуални новини

Информационно–образователна кампания за реакция при бедствия се проведе в община Добричка

Информационно–образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия се проведе в селища от община Добричка по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Учение по проекта на територията на община Добричка

Екип на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния) пристигна в Добрич за провеждане на учение съвместно с българските си партньори.

Доставката на оборудването

Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка.

Покана за откриваща пресконференция

На 26 ноември 2019г. в гр. Добрич се проведе откриваща конферентната по Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Как ще се изпълнява?

image

Разработване на Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу наводненията и други природни бедствия


firestation

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добрич за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия


firestation

Закупуване на специфично оборудване за Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш

Очаквани резултати от изпълнението

Calendar

Целта е 510 000 души да се възползват от действия по управление на риска, 350 000 души да се възползват от мерки за защита от наводнения и пожари, 11 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.


firestation

Резултати от програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в граничния регион

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.