Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Добре дошли на страницата на проекта

ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Обществеността в община Добричка и трансграничния регион ще бъдат информирани за проекта, за дейностите, които са обхванати, за целите и средствата, с които ще се постигнат планираните резултати. Информиране на населението от трансграничния регион Кълъраш - Добрич за ролята, която играе Европейския съюз чрез отпускането на помощта и за резултатите от извършените дейности.

Актуални новини

Информационно–образователна кампания в Детска градина "Първи юни " в с. Бранище, община Добричка

Децата от Детска градина "Първи юни " в с. Бранище се запознаха с благородната професия на смелите, всеотдайни и безстрашни пожарникари.

Обследване на Суха река в общ. Добричка на 01.11.2023г.

Със закупената по проекта техника се извърши обследване на Суха река на територията на община Добричка. В обследването участваха екипи от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожаро - тактическо учение на 20.09.2023г.

Провеждане на съвместно регионално учение от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - Добрич с цел координация на дейностите съставните части на Единната спасителна система (Областна администрация Добрич, сектор ПП на ОДМВР - Добрич, РДПБЗН - Добрич, Регионална Дирекция „Автомобилна администрация" – Варна, отдел „Контрол", ЦСМП - Добрич, Община гр. Добрич, Община Добричка, ОС на БЧК - Добрич, ОПУ – Добрич, НПО и др.) при пътно транспортно произшествие на тема: „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно пришествие – верижна катастрофа с много пострадали, разляти нефтопродукти и последвал пожар в градска среда."

Информационно–образователна кампания за реакция при бедствия се проведе в община Добричка

Информационно–образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия се проведе в селища от община Добричка по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Учение по проекта на територията на община Добричка

Екип на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния) пристигна в Добрич за провеждане на учение съвместно с българските си партньори.

Доставката на оборудването

Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка.

Покана за откриваща пресконференция

На 26 ноември 2019г. в гр. Добрич се проведе откриваща конферентната по Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Как ще се изпълнява?

image

Разработване на Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу наводненията и други природни бедствия


firestation

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добрич за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия


firestation

Закупуване на специфично оборудване за Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш

Очаквани резултати от изпълнението

Calendar

Целта е 510 000 души да се възползват от действия по управление на риска, 350 000 души да се възползват от мерки за защита от наводнения и пожари, 11 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.


firestation

Резултати от програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в граничния регион

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.