Откриваща пресконференция

Откриваща пресконференция за началото на проекта проведена на 26 ноември 2019г. в гр. Добрич

На  26.11.2019 в община Добричка, гр. Добрич беше проведена пресконференция за началото на проект “Проект „ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, по договор за безвъзмездна помощ № 28820/20.02.2019г, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество  Румъния – България 2014 – 2020  ИНТЕРРЕГ V-A.

Проектът е с Водеш партньор: община Добричка, България и Партньор 3 : Инспекторат за извънредни ситуации ”Barbu Stirbei“,  окръг Кълъраш, Румъния

Целта на Проектът ROBG 415 да се постигне подобряване на  трансграничното сътрудничество в региона Добрич – Кълъраш за съвместни действия при кризи от природни или технологични бедствия и за намаляване на отрицателните последици от тях.

Проектът  ROBG 415 включва доставка на оборудване и дейности за  минимизира времето за реакция при извънредни ситуации и ще гарантира локализирането на рисковото събитие: Ще бъде разработена обща Стратегия и План за действие за реагиране на различни възможни видове рискови ситуации в окръг Кълъраш и област Добрич. Ще бъде създадена мрежа от партньорства между териториалните образувания, участващи в дейностите по гражданска защита. Ще бъде възпроизведена симулация на спасителни упражнения при бедствие със съвместно действие на партньорите, както и ще бъдат проведени информационни кампании за повишаване на осведомеността за населението на двете страни с оглед готовност за справяне с критични ситуации.

 

 

 

 

 

 

На 26.11.2019 в община Добричка, гр. Добрич беше проведена пресконференция за началото на проект “Проект „ROBG 415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, по договор за безвъзмездна помощ № 28820/20.02.2019г, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 ИНТЕРРЕГ V-A.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.