Покана за откриваща пресконференция

Покана за откриваща пресконференция

Във връзка с изпълнението на проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“ по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020, Проект ROBG 415 по договор за безвъзмездна помощ No 28820/ 20.02.2019г., Ви каним на Пресконференция за началото на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 26 ноември 2019г. от 11:00 часа в гр. Добрич, в конферентната зала 108 на административната сграда на община Добричка, ул. „Независимост“ Nо 20 при следната програма:

10:30ч  - Регистрация

11:00 – Откриване: кметът на община Добричка

11:30 – Презентация на проект Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020;

12:00 ч. Свободна дискусия

На 26 ноември 2019г. в гр. Добрич се проведе откриваща конферентната по Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.