Информационно–образователна кампания за реакция при бедствия се проведе в община Добричка

Информационно–образователна кампания за реакция при бедствия се проведе в община Добричка

Информационно–образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия се проведе в селища от община Добричка по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

За целта бяха осъществени 10 специализирани обучения в селата Стефаново, Батово, Карапелит, Житница, Ловчанци, Смолница, Божурово, Победа, Стожер и Ведрина. В тях участваха ученици, преподаватели, служители на 13-те учебни заведения в община Добричка, родители, представители на местната общност.

Пред тях беше представен филмът „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“. Той е разработен по проекта и представя дейностите по полево учение за съвместни действия за реакция на отговорните институции при бедствия, проведено край язовир Одринци, община Добричка. Представя готовността за справяне с критични ситуации беше представена при симулация на спасителни дейности при бедствие по сценарий за горски пожар и последствията от него. 

Целта на кампанията е повишаване компетентността и готовността на  населението за справяне с критични ситуации с помощта на модерно оборудване. Обучение и разпространение на информация сред хората, формира у тях знания, умения и готовност за посрещането на бедствие и последващата го криза. Придобиване на практически  знания и умения за предварителна подготовка при потенциални бедствия.

Предвид спецификата на региона акцентът на кампанията беше върху наводненията.  Главен инспектор Тихомир Катранджиев от РДПБЗН представи презентация „Наводненията – основни правила за действие“. Тя помогна на участниците в обучението да усвоят подходящи поведенчески стратегии за реакция в реална ситуация на наводнение  – у дома, в училище, вкъщи.

Усвоените знания децата показаха в организираната игра с въпроси по темата, а за най-смелите участници имаше и награди.

Участниците в обучението получиха брошура „Бъди подготвен!“, която запознава с основните съвети и правила за действие при възникване на бедствени ситуации в трансграничния район Добрич-Кълъраш. Дава отговор на най-често задаваните въпроси при пожар, наводнение, земетресение, снежни бури, радиационно замърсяване. 

Обучението завърши с демонстрация за работа с пожарогасител. Младежите бяха напътствани от републикански шампион по пожароприложен спорт. Възможността да участват в реални действия по гасене на огън предизвикаха интереса и емоциите на учениците.

Информационно–образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия се проведе в селища от община Добричка по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.