Стратегия и План за действие

Стратегия и План за действие

Ще бъде изготвена съвместна Стратегия и План за действие за общи дейности срещу наводнението и други природни бедствия. Ще бъдат анализирани общите въпроси на трансграничното сътрудничество и ще бъдат идентифицирани общи решения.

Стратегията и Планът за действие ще бъдат разработени след консултации с членовете на екипа на проекта, представители на целевите групи и представители на публичните органи с отговорности в областта: полиция, жандармерия, гранична полиция, Спешна помощ, неправителствени организации, компании.

Създаването на съвместни Стратегия и План за действие по този работен пакет са от решаващо значение за успешното изпълнение на проекта, включващи:

 • Идентифициране и проверка на необходимите оперативни възможности на ниво всички структури, участващи в управление на извънредни ситуации с трансгранични въздействия;
  • Проверка на жизнеспособността на прилагането на Съвместната процедура между ESI / Румъния и България в рамките на съвместната Стратегия за управление на риска в трансграничния регион;

  • Проверка на приложимостта на формулярите, разработени съгласно Съвместния План за действие ESI / Румъния и България;

  • Анализ на сътрудничеството между участващите сили, идентифициране на условията за управление на събитията и участие на всички участващи институции за решаване на конкретни ситуации;

  • Ефективност на сътрудничеството по време на съвместни намеси от интервенционните структури и логистичните структури за подкрепа и комуникация на двете страни;

  • Гарантиране на координация на силите и средствата и установяване на потока от информация и решения, логистично и финансово осигуряване;

  • Установяване на някои насоки на действие за осигуряване на съвместна намеса в случай на извънредни ситуации, включващи участие на определени категории сили и средства, принадлежащи на съседната държава, към изпълнението на мисията, както следва: получаване на молбата за съдействие и получаване на допълнителна информация; обмисляне на целесъобразността на предоставянето на подкрепа съгласно регулаторната рамка;
  уведомяване за исканата подкрепа; приемане на организационни договорености за организацията на мисията; координация на структурите; осигуряване на диспечер на връзката;

   

  РАЗРАБОТЕН ДОКУМЕНТ "СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.