Организиране на форум

Организиране на форум в Добрич е за споделяне на опита в борбата с бедствията

Форум за валоризация на мерките за по-добра защита на населението в двата региона при извънредни ситуации.

Форумът в Добрич е за споделяне на опита в борбата с бедствията в трансграничния район Добрич-Кълъраш. На този форум ще бъдат поканени около 50 участници представители на институции за гражданска защита от България и Румъния, които ще имат възможност да представят своя опит и стратегия за действие при възникване на кризисни ситуации, да задават въпроси, да обсъждат и получат необходимата им  информация. Този форум ще бъде основата за участието на партньорите за бъдеща подкрепа за съвместни действия при извънредни екстремни ситуации.

Представяме списък на Институции, отговорни за управлението, мониторинга и превенцията при природни бедствия и/или такива, предизвикани от производствени аварии, които следва да присъстват с представители на форума:
- Публични администрации
- Отделения за гражданска защита в окръг Кълъраш и област Добрич
- Полицейски управления в окръг Кълъраш и областДобрич
- Пожарни отделения в окръг Кълъраш и област Добрич;
- Спешни служби в окръг Кълъраш и област Добрич
- Агенция за проучване и поддържане на река Дунав;
- Агенциите по околна среда
Форумът се предвижда да бъде еднодневен

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.