Симулация на спасителни упражнения

Симулация на спасителни упражнения

Организиране на симулация на спасителни упражнения при бедствие (продължителност - един ден; прогнозен брой участници - 50 участници; място - област Добрич / ТГС). Подготовката, организацията и реализацията на събитието следва да  включва:

  • сценарии за пресъздаване на ситуация за бедствие и спасяване на пострадали. В сценария да се предвиди участието на всички структури, имащи отношение към подобни ситуации, реакция  на хора и техника.;
  • сценография, постановка, актьори, материали и оборудване;
  • мобилизиране на военни и спасителни групи;
  • регистрация и инструктиране на доброволци;
  • заснемане на симулацията;

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.