Партньорска мрежа

Създаване на партньорска мрежа в областта на ТГС

Ще бъдат организирани съвместни срещи между представители на общините в района на ТГС в област Добрич, окръг Кълъраш и пожарната служба за повишаване на готовността на доброволческите формирования за работа в кризисни ситуации.

Предвижда се създаване и подписване на споразумение за партньорство с 11 партньори и създаване на доброволни екипи за действия в извънредни ситуации.

Очаквания резултат от проекта е създаването на мрежа от партньори за съвместно реагиране при извънредни ситуации и обмен на опит от симулационните упражнения в двете площадки на границата в резултат на съвместната Стратегия и съвместен План за действие.

Целта е да се улесни обмена на ноу-хау и да се създаде добре структурирана мрежа за взаимна подкрепа и да се създадат бързи процедури за вземане на решения при критични ситуации, за да се постигнат по-високи резултати.

Жителите на окръг Кълъраш, Румъния и общините в област Добрич, България ще се възползват от създадената мрежа за бъдеща подкрепа в извънредна ситуация.

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.