Информация и публичност

Информация и публичност

Повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта ROBG 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич”, от програма INTERREG V-A Румъния – България.  Информиране на широката общественост за ролята, която играе Европейския съюз чрез отпускането на помощта и за резултатите от нея.

Обществеността в община Добричка, в окръг Кълъраш и трансграничния регион ще бъдат информирани за проекта, за дейностите, които са обхванати, за целите и средствата, с които ще се постигнат планираните резултати.

 

 

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.