Информационна кампания

Кампанията за повишаване на осведомеността на населението за реакции при бедствия

Намаляването на отрицателните последствия от природни бедствия е възможно и чрез информационни кампании за повишаване на осведомеността за населението на двете страни с оглед готовност за справяне с критични ситуации с подкрепата на модерно оборудване. Информационните кампании следва да включват различни мерки за разпространение на информация сред хората. В рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени информационни кампании в община Добричка и в окръг Кълъраш. 

Информационната кампания в България ще бъде насочена към следната целева група: - цялото население на община Добричка 22 081 лица, а в останалите граници на общини в област Добрич - 167 596 души. Информационната кампания ще помогне на населението да осъзнае как да предотврати наводнения и да действа в случай на извънредни ситуации. Тя ще бъде насочена и към младите хора в училищата, където следва да бъдат организирани презентации и ще бъдат разпространени брошури, съдържащи информация за превенция и конкретни мерки за намаляване отрицателните последици при природни  и други бедствени ситуации.

Кампания за повишаване на осведомеността, включва следните дейности:
Организация, включваща:

- обработка на заснетите симулационни упражнения и създаване на видеоматериал (с английски и румънски субтитри / глас. Осъществяване на 5 излъчвания в медиите на създадения видеоматериал в Трансграничния регион;

 - изработване, отпечатване и разпространение на брошура - 1000 екземпляра (мин. 8 стр.);

- организиране на 10 събития в училища;

Резултатите от кампанията ще включват:

- повишаване на информираността на населението за възможни бедствия и аварии както и пряко и косвено участие на хората, повишаване на информираността на населението за превантивните мерки, които населението следва да предприеме при бедствие  и др.

Ще бъдат раздадени на лицата 1000 брошури със съвет какво да се направи и как да се реагира при извънредна ситуация, за да се справят със ситуацията по ефективен начин. С предвидените за кампанията провеждания на презентации в училища и други институции, населението ще е запознато с всички възможни мерки, които трябва да бъдат предприети при възникване на извънредна бедствена ситуация.

Жителите на региони, отговарящи на условията за интервенция, включени в този проект, които са или биха могли да бъдат засегнати от последиците и щетите, причинени от бедствия, ще се възползват от информационната кампания, предвидена да бъде изпълнена в рамките на този проект.

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.