Доставка на оборудване

Доставка на оборудване

В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване, което ще минимизира времето за реакция при извънредни ситуации и ще гарантира локализирането на рисковото събитие, ще помогне за намаляване на отрицателните последици от бедствени ситуации.

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.