За проекта

Информация за проекта

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на отговорните структури за реакция при кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия и производствени аварии в община Добричка и окръг Кълъраш, чрез изготвянето на съвместни Стратегия и План за действие как да се постъпва и какви мерки да бъдат предприети при опасността  от природни или производствени бедствия и да се сведат до минимум техните последици, когато възникнат.

Чрез реализацията на ключовите дейности от изпълнението на проект ROBG 415 “ Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, ще бъдат постигнати следните специфични цели:

  • Обединяване на капацитета и експертния опит от двете страни на границата за намиране на най-добрите решения за намаляване на отрицателните последици в условията на природни бедствия, производствени аварии и кризи в района на област Добрич и окръг Кълъраш;
  • Установяване на начина на сътрудничество между страните, включително всички отговорни структури, с цел осъществяване на съвместни мисии, свързани с функциите им, в случай на възникване на извънредна ситуация, която може да засегне населено място, група местности или цялата трансгранична територия;
  • Стратегическо организиране и планиране на мерките за защита на населението, намаляване на човешките и материални загуби в такива ситуации.
  
Бюджет на проекта: 800 216,17 euro
Водещ партньор 518 237,11 euro
Партньор 3 281 979,06 euro
Период за изпълнение на проекта: 13 март 2019г. – 12 март 2021г.

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.