Доставката на оборудването

Доставката на оборудването

Като част от успешното изпълнение на дейностите по проект ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA, съфинансиран от ЕС по програма INTERREG V-A Румъния-България започна реализацията на инвестиционния компонент.

Той включва извършване на доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка. Доставката на оборудването започна със:

-      2 специализирани автомобила за реакция при кризисни ситуации от различен характер.

-      Специализиран дрон, който да помага за успешното наблюдение и насочването на усилията на спасителите по време на бедствие.

-      Надуваема лодка, която да се използва за спасяване на бедстващи хора и животни в случай на наводнение.

Оборудването ще спомогне за смекчаване на отрицателното въздействие на природни и други бедствия.

Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.