Актуални новини

Актуални новини

Информационно–образователна кампания за реакция при бедствия се проведе в община Добричка

Информационно–образователна кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия се проведе в селища от община Добричка по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Практическо изпълнение на различни спасителни учения в община Добричка

Екип на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния) пристигна в Добрич за провеждане на учение съвместно с българските си партньори.

Доставката на оборудването

Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка.

Покана за откриваща пресконференция

На 26 ноември 2019г. в гр. Добрич се проведе откриваща конферентната по Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.